2007 Download

Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեական
Author - Տեր Միքելյան Արշակ Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2007 Pages 590

Հեղինակ` Տեր Միքելյան Արշակ

Վերնագիր` Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեական

Փոխադ. արդի արևելահայերեն ՝ Հ. Քյոսեյան

Հրատարակության վայրը՝ Ս. Էջմիածին

Էջ` 590