«Անկախությունից դեպի անկախություն» Բեռնել

Թիւրքահայ աղէտը: Պատմական փաստաթուղթեր: Ա. տեղեկագիր Տէր Մ…արք Օ…ի Նախկին Պատրիարք Թիւրքիոյ Հայոց: Նոր ծանոթութիւններով և յաւելուածներով:
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Աճեմեան Հայկ, տպ. Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1919 Էջ 48