Հնատիպ գրքեր Բեռնել

Առաւել պարզաբանութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան
Հեղինակ - Ուրբանյան Հրատարակիչ` Ուրբանյան Հրատարակության վայրը` Հռոմ Հրատարակության տարեթիվը` 1630 Էջ 279

ԱՌԱՒԵԼ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒԹԻ[ՒՆ], /Քրիստոնէակայն Վարդապետութե[ան] թար/քմանեալ ի ֆռանգ[ա]ց լէզվէ ի Հայոց բառն/ Ձեռամբ տէր Պէտրոս Պողոսի Հաոց Քահա/նաին եւ Հրամանաւ ս[ր]բազան Փափին Ութէ/րորդ Որբանոսի Եւ Ս[ուր]բ Ժողովոն որ վ[ա]ս[ն] Հաստ/ատութե[ան] Հաւատոյ Կարգեալ է կազմեալ է դեռ/ Ի թ[ի]վ Ծըննդեան Ք[րիստոս]ի. ռոլ.։/ Էջակալությունը արաբական և. հայկական թվանշաններով Dichiatatione piucopiofa della/ DOTTRINA/ CHRISTIANA / Tradotta dalla Italiana nella lingua Armena dal P./ Pietro Paolo Sacerdotae Armeno./ Stampata per ordine della S. ta di N. S. Papa/ VRBANO OTTAVO/ Edella Sagra Congregatione de/ Propaganda Fide./ IN ROMA, Nella Stampa della Sagra Congregatione/ De Propaganda Fide. MDCXXX./ Con licenza de superiori./

Շարվ. 17,3x11,2 սմ։

8 չհ, 279 (=287) երկսյուն էջ։

 

Բեռնել