2009 Download

St. Gevork monastery of Moughny (ալբոմ, անգլերեն), Հայաստանի վանքերը
Author - Կ. Մաթևոսյան, Լուսանկարները` Սարգիս Համբարձումյանի, Խմբ.՝ Եզնիկ արք. Պետրոսյան, Թրգմ.՝ Գայանե Ալեքսանյան Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 64