Հնատիպ գրքեր Բեռնել

Այբուբեն հայոց (1623)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ստ. Պավլինյան Հրատարակության վայրը` Հռոմ Հրատարակության տարեթիվը` 1623 Էջ 16

ՏԻՏՂԹ.՝ ALPHABETVM/ ARMENVM/ Jussu S. D. N. Gregorij xv. et Sacrae Con-/ gregationis de Propaganda Fide/ impressum./ ԱԻԲՈՒԲԻԵՆՔ/ ՀԱՅՈՑ./ Եւ հրամանաւ ս[ր]բազան Գրիգորիոսի/ հնգէտասան երորդի ս[ուր]բ փափին. այլևս/ ս[ուր]բ ժողովոն որ վ[ա]ս[ն] հաստատու[թ]ե[ան] հաւ/ատոյեն կարգե[ա]լ կազմեալ եղեւ./ թ[վին].ռոիգ./ ROMAE, Excudebat Steph. Paulinus. MDGXXIII./ SVPERIORVM PERMISSV./ Տիտղոսաթերթի դարձերեսին պապական նշան (պապի խույրը երկու բանալիների և ժապավենների միջև, սրտաձև նշանի վրա):

Հայաստանի ազգային գրադարանի օրինակը լուսապատճեն է:

ԾԱՆՈԹ.՝ Նկարագրությունը կատարված է ըստ Ա. Ղազիկյանի «Հայկ. նոր մատ.» և գրքի լուսապատճենի, որն ուղարկել են Մ. Բարիքյանը և Ա. Նալբանդյանը։

16 էջ։

Բեռնել