Հնատիպ գրքեր Բեռնել

Դաւանութիւն հաւատոյ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Վատիկան Հրատարակության վայրը` Հռոմ Հրատարակության տարեթիվը` 1596 Էջ

ՏԻՏՂԹ.՝ Կարճառօտս ի դաւանութէնէ ս[ուր]բ հաւատո ճշմար/տէ որ վասն հռովմական սուրբ աթոռ/ոյն յառաջարկեալ. վասն կա/տարելո եկելոցն յարևելից / վասըն միաբանելոյն/ ս[ուր]բ հըռոմա եկե/ղեցոյն./ Breuis Orthodoxaefidei professio, quae ex praescri/pto Sanctae Sedis Apostolicae ab Orientali/bus ad Sacrofanctae Romanae Ecclesiae/ vnitatem venientibus facienda/ proponitur./ Որ և հրամանօք սուրբ տեառն մերո տեառն կլէմէ/նթոս փափուն ութերրորդին/ Կազմեցաւ ի հըռոմ ի կազմա/արան սուրբ պետրոսաթ[ի]վ/ ծընընդեան տ[եառ]ն մերո/ յ[իսուս]ի ք[րիստոս]ի. ռշղզ/ IVSSV/ Sanctiss. Domini nostri D. Clementis Papae VIII./ Excussa Romae in Typographia Vaticana./ Anno a Natiuitate Domini/ M. D. XCVI./

ՀԱԳ-ի օրինակը լուսապատճեն է: Լուսապատճենից երևում է, որ գիրքը էջակալված չէ։ 3 մամուլ և 1 թերթ։ Ութածալ, մամուլանիշերը՝ լատինատառ։ 2 փորագիր պատկեր։ 2 զարդագիր։ Բնագիրը՝ բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։ Հայ. և լատին. լեզ.:

ԾԱՆՈԹ.՝ Նկարագրությունը կատարված է գրքի լուսանկարից, որը ազգային գրադարանին է ուղարկել Մ. Բարիքյանը։ Ն. Ակինյանը («Հանդէս ամս.», 1934, էջ 523) նշում է, որ գրքի «կատարածին» նշված է. «Ես Ղուփուզենց Յովանէս Տէրզնո եպիսկոպոս ի վերոգրեալ սուրբ հաւատո դաւանութիւնս ի լեզու հայերէն ըստուգեցի ընդ լատինոյ խօսք ընդ խօսաց միաւորեցի եւ ընդ միութեան նորա վկայեմ»։

Շարվ. 17x10 սմ։

[26] գծափակ էջ։

Բեռնել