FROM INDEPENDENCE TO INDEPENDENCE

Քրիստափոր Միքայէլեան: Նրա կեանքը եւ աշխարհայեցողութիւնը
Քրիստափոր Միքայէլեան: Նրա կեանքը եւ աշխարհայեցողութիւնը
Author - Ֆրանգեան Երուանդ Publisher Published In Լիբանան Publication Date` 1989 Pages 111
Հայաստանի ռուս վերաբնակները. 1830-1920թթ.
Հայաստանի ռուս վերաբնակները. 1830-1920թթ.
Author - Հայթյան Արամ Publisher Published In Երևան Publication Date` 1989 Pages 163
Սարդարապատի հաղթանակը (Հայաստան, մայիս, 1918թ.)
Սարդարապատի հաղթանակը (Հայաստան, մայիս, 1918թ.)
Author - Աֆանասյան Սերժ Publisher Published In Երևան Publication Date` 1991 Pages 111
Լեռնահայաստանի հերոսամարտը (1919-1921թթ.) [պատմական վավերագրեր]
Լեռնահայաստանի հերոսամարտը (1919-1921թթ.) [պատմական վավերագրեր]
Author - Գէորգեան Վարդան Publisher Published In Երևան Publication Date` 1991 Pages 189
Պատմություն և իրականություն
Պատմություն և իրականություն
Author - Սարդարյան Կտրիճ Publisher Published In Երևան Publication Date` 1991 Pages 142
Claws of the Crab: Georgia and Armania in crisis
Claws of the Crab: Georgia and Armania in crisis
Author - Brook Stephen Publisher Published In London Publication Date` 1992 Pages 354
Հայաստանի Հանրապետություն (1918-20թթ.)
Հայաստանի Հանրապետություն (1918-20թթ.)
Author - Հակոբյան Արարատ Publisher Published In Երևան Publication Date` 1992 Pages 36
Ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանի վերջին օրերը. (Անհայտ գրողի օրագիր)
Ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանի վերջին օրերը. (Անհայտ գրողի օրագիր)
Author - Publisher Հարությունյան Սարգիս Published In Երևան Publication Date` 1993 Pages 135
Six prisons and two revolutions: Adventures in Trans-Caucasia and Anatolia, 1920-1921
Six prisons and two revolutions: Adventures in Trans-Caucasia and Anatolia, 1920-1921
Author - Baldwin Oliver Publisher Published In Fresno Publication Date` 1994 Pages 271
Երևանի համալսարան. 1918-1920թթ.: Վավերագրերի ժողովածու
Երևանի համալսարան. 1918-1920թթ.: Վավերագրերի ժողովածու
Author - Publisher Մամիկոնյան Ֆ., Միրզոյան Ս. Published In Երևան Publication Date` 1995 Pages 235
The Republic of Armenia. Vol. III, From London to Sevres February-August, 1920
The Republic of Armenia. Vol. III, From London to Sevres February-August, 1920
Author - Hovannisian Richard Publisher Published In Berkeley Publication Date` 1996 Pages 534
The Republic of Armenia. Vol. IV, Between Crescent and Sickle: partition and  sovietization
The Republic of Armenia. Vol. IV, Between Crescent and Sickle: partition and sovietization
Author - Hovannisian Richard Publisher Published In Berkeley Publication Date` 1996 Pages 496