2009 Download

Յայսմաւուրք Տէր Իսրայելի Բ
Author - Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյան Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages