shape

International

"The Church and The Family in the 21 century; Values and challenges"
"The Church and The Family in the 21 century; Values and challenges"
100-ամյակին նվիրված գիտաժողով
100-ամյակին նվիրված գիտաժողով
ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 350-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 350-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
«ԵԿԵՂԵՑԻ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ՀԱՅԱՑՔ ՆԵՐՍԻՑ ԵՎ ԴՐՍԻՑ».